KALIBRAČNÍ LABORATOŘ

Nabízíme vám služby naší akreditované kalibrační laboratoře dle ČSN EN ISO/IEC 17025 (akreditována Českým
institutem pro akreditaci, o.p.s.).

Využíváme moderní zařízení pro oblast měřidel a měření produktů v oblastech délka, tlak, moment síly, rovinný úhel, elektrické veličiny, drsnost, tvrdost a souřadnicové měření.
Pomůžeme vám snížit náklady v oblasti kalibrace měřidel, zjednodušíme organizační a dokumentační činnost a v neposlední řadě vám zlepšíme legislativní plnění předpisů.

 

     Služby kalibrační laboratoře
 • kalibrace a re-kalibrace měřidel
 • tvorba a udržování databáze měřidel
 • stanovení časového plánu kalibrace a re-kalibrace měřidel
 • expresní kalibrace dle domluvy
 • vyzvednutí měřidel přímo u zákazníka
 • měření produktů (měření na 3D souřadnicových strojích, drsnost a tvrdost)
   
  Benefity pro naše zákazníky
 •  komplexnost nabízených služeb
 •  zkušenost a dlouhodobá praxe v oblasti metrologie
 •  flexibilita a profesionalita personálu
 •  Množstevní slevy u kalibrace

 

Osvědčení o akreditaci Ceník služeb

Délka a úhel

Provádíme kalibrace téměř všech druhů komunálních měřidel (posuvná měřidla, mikrometrická měřidla, dutinoměry, pasametry, čárková měřítka, tloušťkoměry, úhloměry a mnoho dalších) pomocí etalonů a měřicích zařízení, které jsou prověřeny a lze tedy dosahovat vysoké přesnosti měření.
Kompletní seznam pro oblast Délka a Úhel včetně jmenovitého rozsahu a udávané nejistoty naleznete v příloze osvědčení o akreditaci.

Tlak

Naše akreditovaná kalibrační laboratoř používá na kalibraci přesné měřicí přístroje pro měření tlaku od předních výrobců zaručující tu nejvyšší kvalitu a přesnost. Samozřejmostí je jejich pravidelná návaznost na národní etalony. Kalibraci provádíme ve všech mezinárodně uznávaných jednotkách tlaku, a to až do 1400 bar.

Moment síly

Využijte naších služeb akreditované kalibrační laboratoře v oblasti kalibrace momentového nářadí, jako jsou momentové klíče nebo momentové šroubováky. Tato zařízení kalibrujeme v rozsahu 0,1 N.m až 1000 N.m porovnáním s etalonovým měřidlem krouticího momentu.
Kalibraci momentového nářadí provádíme v prostorách naší stálé laboratoře.

Elektrické veličiny

Kalibrujeme měřidla těchto elektrických veličin – napětí, proud, odpor, frekvence a čas. Akreditovanou kalibraci Vám nabízíme u těchto měřidel: Analogové, digitální multimetry a odporové dekády. Kalibraci měřidel provádíme v prostorách naší stálé laboratoře.
Kompletní seznam pro oblast Elektrické veličiny včetně jmenovitého rozsahu a udávané nejistoty naleznete v příloze osvědčení o akreditaci.

Tvrdost

Na Vaších výrobcích a vzorcích nebo jiném železném podkladu jsme schopni provést materiálovou zkoušku tvrdosti, a to metodou VICKERS, BRINELL a ROCKWELL.
K samotnému měření používáme stolní tvrdoměr SwissMax 300 dle normovaných metod podle Vickerse, Brinella a Rockwella.
Zatížení jsou vytvářená motoricky v uzavřené regulační smyčce a pomocí snímače síly nastavována automaticky s vysokou přesností.
Měření provádíme v prostorách naší stálé laboratoře.

Drsnost

Pro měření drsnosti používáme přenosný drsnoměr SURFTEST od výrobce Mitutoyo , který je schopen provést vyhodnocení téměř všech parametrů drsnosti podle dostupných platných norem. Jako snímací hrot je používán diamantový hrot s poloměrem 2 µm.
Měření provádíme v prostorách naší stálé laboratoře.

Parametry měření drsnosti: Ra, Rg, R3z, Rz, Ry, Rt, Rp, tp, Pc
Rozsah měření:

 • osa Z – 350 µm
 • osa X – 12,5 mm

Souřadnicové měření

Naše CNC souřadnicové měřicí stroje umožňují velmi přesné měření výrobků a srovnávání naměřených hodnot s matematickým modelem.
Měření provádíme buďto formou Skenováním, kdy jsme schopni měřicí sondou naskenovat celý povrch měřeného dílu, nebo porovnáním s modelem, kde vycházíme z CAD modelu, tudíž změřený bod dílu je posouzen s ideálním bodem na modelu a přístroj vyhodnotí odchylku.
Metodu měření a výsledky je možné konzultovat s našimi techniky, kteří disponují dlouholetými zkušenostmi v oblasti měření na 3D.
Výstupem měření je protokol v grafickém, textovém nebo kombinovaném formátu dle přání zákazníka.

Měření na lineárním výškoměru

Pro rychlé a vysoce přesné měření v laboratoři používáme lineární výškoměr DIGIMAR 817 CLM od výrobce MAHR.

Vynikající přesnost a spolehlivost měření díky optickému inkrementálnímu měřicímu systému s dvojitou čtecí hlavou. Dynamický snímací systém s vysokou opakovatelností a teplotní kompenzace prostřednictvím zabudovaného teplotního snímače.

Vlastnosti:

 • Výpočet vzdáleností, resp. symetrie     
 • Dynamické měřicí funkce
 • Měření kolmosti / přímosti
 • Měření v 2D režimu
 • Dynamické měřicí funkce
 • Statistické vyhodnocení
 • Přesnost měření: (1,8 μm +L/600)        
 • Rozsah měření: 0-1000 mm

Penetrační zkouška 

Touto nejrozšířenější metodou nedestruktivního zkoušení materiálu zjišťujeme povrchové vady typu trhlin, prasklin, pórů, vměstků, přeložek apod. Metoda je použitelná pro téměř všechny druhy běžně využívaných materiálů (oceli, slitiny Al, Ni, Cu, Ti, sklo, keramika, plasty atd.) Pro zkoušení povrchových vad neferomagnetických materiálů, kde nelze využít zkouška magnetická, je téměř nenahraditelná. Metodu lze použít pro zkoušky polotovarů, při výrobě i inspekci provozovaných součástí. Výstupem měření je protokol v grafickém, textovém nebo kombinovaném formátu dle přání zákazníka i v cizím jazyce

Magnetická prášková zkouška 

Tato zkouška je nejpoužívanější metodou nedestruktivního zkoušení materiálu (NDT), kde oproti penetrační metodě slouží ke zviditelnění povrchových vad, navíc nám však umožňuje identifikovat necelistvosti nacházející se těsně pod povrchem, na povrch nevystupující. U této zkoušky zjišťujeme povrchové a podpovrchové vady typu trhlin, prasklin, pórů, vměstků apod.  kde je podmínkou zkoušení feromagnetický materiál (Fe). Pro jiné materiály než feromagnetické nelze MT použít. Výstupem měření je protokol v grafickém, textovém nebo kombinovaném formátu dle přání zákazníka i v cizím jazyce.

Vizuální kontrola 

U této metody se zaměřujeme na zjišťování a hodnocení vlastností povrchů výrobků, součástí, či povrchů pouhým okem, nebo pomocí speciálních přístrojů či zařízení. Metoda předchází jiné nedestruktivní metodě, kde může odhalit vady, které mohou bránit správnému provedení či vyhodnocení výsledků jiné nedestruktivní metody. U této kontroly také posuzujeme drsnost povrchu, hodnocení povlaků či nátěrů, měření či kontrola poloměrů nebo závitů pomocí měrek nebo kalibrů ve výrobní kontrole. Vizuální kontrola je prováděna i před dalšími NDT zkouškami.

Kontakty

Ing. Smolík Jiří
e-mail: smolik.j@vop.cz
tel.: +420 556 783 230

Kalibrační laboratoř
tel.: 556 783 237